Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Ανάδειξη και καθαρισμός ψηφιδωτού στην Αγία Σοφία


Πριν τον καθαρισμό.


Στη διάρκεια του καθαρισμού.


Μετά τον καθαρισμό.

Πρόκειται για το ψηφιδωτό του αυτοκράτορα Αλέξανδρου που βρίσκεται στο βόρειο κλίτος του γυναικωνίτη της Αγίας Σοφίας.Ο Αλέξανδρος (23 Νοεμβρίου 872 - 6 Ιουνίου 913) βασίλευσε ως αυτοκράτορας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 912-913. Ήταν αδελφός και συναυτοκράτορας του Λέοντα Στ'.